Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Westalka"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Sali „Cechowa” przy ul. Ks. Skargi w Nakle nad Notecią odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4.Wybór Komisji:
a.Wnioskowej,
b.Skrutacyjnej,
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 r.
8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
9.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
b.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 r.
c.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
d.Podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działek położonych w Paterku na Osiedlu Batorego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka”.
14. Wybór delegatów na Zjazdy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu.
15. Wolne wnioski.
16. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania roczne oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.
Uzupełnienie porządku obrad nastąpiło na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z uwagi na pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu, w trybie art.83 ust. 10 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U z 2013 poz. 1222).