WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WESTALKA"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” zawiadamia, że w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Paterku przy ul. Kcyńskiej 6a odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
a. Wnioskowej,
b. Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
7. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2012-2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
b. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 r.
c. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
d. Podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działki położonej w Paterku na Osiedlu Batorego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej na rzecz KPWiK sp.zo.o. w Nakle oraz sieci wodociągowej na rzecz KPWiK sp.zo.o. w Szubinie.
16.Wolne wnioski.
17.Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania roczne oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, od dnia 09.05.2016 r. zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wichrowe Wzgórze 3 w Nakle nad Notecią. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.